Stouffer's Spaghetti with Meatballs 12.625 oz

Freshly made spaghetti tossed with meatballs in a seasoned tomato sauce.