Hawaiian Punch Green Berry Rush, 1 gal bottle

Juice Drink, Green Berry Rush, Bottle