Lay's Potato Snacks, Honey BBQ 5 oz

Yummy. Airy. Bite-sized.