Ruffles Potato Chips, Queso Cheese, Flamin Hot 8 oz